กัญชา 6 ต้น ที่โนนมาลัย

8562
การปลูกกัญชาแบบถูกกฎหมาย

“กัญชา 6 ต้น ที่โนนมาลัย

นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์

     จากการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนมาลัย ได้รับต้นแม่พันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอก จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และนำไปปลูกในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านละ 6 ต้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยเริ่มทำการปลูกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
     โครงการดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการนำนโยบายมาปฏิบัติจริง ว่ามีปัญหาในเชิงข้อกฎหมาย ระเบียบใดบ้าง มีปัญหาในเชิงสังคมและความคุ้มค่าอย่างไร โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการขยายพันธุ์โดยใช้วิธีปักกิ่ง เพื่อนำมามอบให้เกษตรกรในวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมจัดการอบรมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเพื่อจำหน่าย
โดยการดำเนินงานในครั้งนี้เรียกว่า

“ปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล”


     สำหรับโมเดลการปลูกกัญชา 6 ต้น กระบวนการคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะมอบต้นกล้ากัญชาให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลูกครัวเรือนละ 6 ต้น ส่งช่อดอกและเมล็ดให้โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีแพทย์แผนไทย นำไปผลิตเป็นยาปรุงเฉพาะรายสำหรับจ่ายผู้ป่วยในชุมชน โดยจำนวนการปลูกกัญชาสามารถเพิ่มขึ้นได้ หากมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาในชุมชนจำนวนมาก
     โดยโมเดลนี้จะเป็นการสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างระบบในท้องถิ่นโดยเริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อช่วยกันพัฒนาในเรื่องของการสร้างการผลิตโดยมีกลุ่มธรรมนูญสุขภาพในชุมชนเป็นแกนเสริมในเรื่องของการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกำหนดของกลุ่มชุมชนที่จะนำผลผลิตที่ได้มาใช้เพื่อประโยชน์ทากงารแพทย์และสุขภาพควบคู่กับโดยมีการวิเคราะห์ผลผลิตและอุปทานในพื้นที่ไม่ว่าจะมาจากจำนวนของผู้ที่ต้องการใช้ผลผลิตจากกัญชา โดยต้องผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง
     ข้อมูลที่ได้จากโมเดลดังกล่าวพบว่า การดำเนินงานในครั้งนี้เกษตรกรผสมผสานกับการสร้างอาชีพด้วยการทำน้ำอ้อย การผลิตคุกกี้ เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูปเพื่อจำหน่ายสามารถเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน และยังเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 


การส่งเสริมการปลูกในครั้งนี้

     สืบเนื่องมาจากนโยบายกัญชาทางการแพทย์ให้เป็นพืชสมุนไพรนำมาใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ และผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจ รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก การผลิตอย่างเป็นระบบ นำบางส่วนของกัญชามาแปรรูปเป็นสินค้าจำหน่าย โดยตั้งเป้าหมายเปิดโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน การดำเนินงานที่รัดกุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม และแก้ไขกฎหมายเพื่อให้คนไทย ผู้ป่วย หมอพื้นบ้านใช้ประโยชน์ได้
     ขณะนี้กัญชาและกัญชงถือเป็นพืชเศรษฐกิจแล้ว ทำให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการสร้างรายได้ ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ขอความร่วมมือให้ใช้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ทำความเข้าใจและเข้าถึงกัญชากัญชง ทั้งวิธีการปลูกอย่างถูกกฎหมายและถูกวิธี เทคนิคการนำทุกส่วนของกัญชากัญชงไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ทันทีไม่ต้องรอ การวางแผน การลงทุน และสร้างอาชีพ ผ่านงานเสวนา นิทรรศการ และเวิร์กชอปต่างๆ โดยอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายไม่สนับสนุนการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือนำไปใช้เสพ และต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 


นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงสามารถติดตามข้อมูลได้ทาง

เว็บไซต์กัญชาทางการแพทย์

www.medcannabis.go.th

 

 

Facebook Fanpage :

สถาบันกัญชาทางการแพทย์

 

โทร. 0 2590 1501