หน้าแรก กัญชา 6 ต้น ที่โนนมาลัย การปลูกกัญชาแบบถูกกฎหมาย

การปลูกกัญชาแบบถูกกฎหมาย

นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
เภสัชกรหญิงกัญญารัตน์  เหล่าปิยะสกุล