โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์
โดยมีการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพดี

มีมาตรฐานทั้ง GAP และ PGS และเพื่อจัดหาตลาดรองรับสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ตลอดจนเชื่อมโยงตลาดแหล่งต่าง ๆ ให้สามารถกระจายสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

3.1 - Copy8.1 - Copy

จึงได้จัดตั้ง

“ร้านพรีเมียม ฟาร์ม ชอพนครพนม”

ขึ้นเป็นร้านค้าสำหรับขายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ ประมง และพืช ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการแปรรูป อาทิเช่นข้าว ผัก ผลไม้ พืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน ปลาแดดเดียว ลูกอ็อดแช่แข็ง เนื้อโคขุน เนื้อไก่งวง ฯลฯ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยในราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร

 

1.1 - Copy5.1 - Copy

ทั้งนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมจึงได้ต่อยอด
“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดนครพนม“ ขึ้น
โดยได้จัดกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  เพื่อยกระดับสินค้าเป็น “พรีเมี่ยมโปรดักส์”ของจังหวัด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดนครพนมสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

 

รวม16 - Copy

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ที่ตั้ง 213/1 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-511117